• ۱۳۹۸ چهارشنبه ۷ فروردين
  • اِلأَربِعا ٢۰ رجب ١٤٤۰
  • Wednesday, March 27, 2019

مراجعه کننده محترم جهت دریافت کپی پرونده پزشکی بایستی به موارد ذیل توجه نمایید:
براي در اختیار گذاشتن کپی پرونده به بیمار،ارائه نامه رسمی از مراجع قضایی ویادرخواست کتبی بیمار مورد نیاز است.
2 –اخذدستور ریاست بیمارستان و مسئول مدارك پزشکی با درخواست مددجو ضروري است.
3 - در مورد بیماران روانی،اجازه پزشک معالج براي در اختیار گذاشتن پرونده به بیمار مورد نیاز است.
4 - در صورت مراجعه نزدیکان بیمار براي گرفتن پرونده،اجازه کتبیبیمارضروري است و فقط در اختیار نزدیکان درجه 1و 2 قرار می گیرد.)پدر–مادر –همسر –فرزند –خواهر –برادر(
5 – کپی پرونده پس از برگ شمار شدن و برابر اصل شدن در اختیار بیمار قرار می گیرد.
شرایط واگذاري پرونده پزشکی به مراجع قانونی
1- داشتن نامه کتبی از مراجع مورد نظر الزامی است
2-  دستور ریاست یا مدیریت بیمارستان بر روي نامه مزبور ضروري است.
3- کپی پرونده پس از برگ شمار شدن و برابر اصل شدن در اختیار مرجع قانونی قرار می گیرد.
مراحل دریافت کپی پرونده:
-در صورت درخواست پرونده بیمار جهت بیمه های تکمیلی و راائه به پزشک معالجبه مسئول واحد پذیرش واقع در طبقه همکف مراجعه نمایید.
- در صورت درخواست پرونده جهت مراجع قانونی با ارائه نامه از مراجع قانونی و یا درخواست کتبی، ابتدا به ریاست بیمارستان جهت ارائه دستور مراجعه فرمائید.
-پس از تایید و دستور ریاست بیمارستان و مسئول مدارک پزشکی کپی برابر با اصل از مدارک خواسته شده تهیه و تحویل مراجعه کننده می شود.
- در صورت داشتن نامه، پاسخ نامه داده می شود و کپی پرونده پس از برابر با اصل شدن و برگ شمار شدن در پاکت سربسته و ممهور به مهر بیمارستان تحویل مراجعه کننده داده می شود.