• ۱۳۹۸ جمعه ۳۰ فروردين
  • اِجُّمعَة ١٣ شعبان ١٤٤۰
  • Friday, April 19, 2019

مدد جوی ارجمند:
با آرزوی بهبودی و سلامتی برای شما،در صورت نیاز شما به استفاده از خدمات این مرکز،جهت تسهیل در انجام کار به نکات ذیل توجه فرمایید (خدمات واحد همودیالیز صرفا جهت بیماران بستری در شرایط حاد یا اورژانسی صورت می گیرد و پذیرش سرپایی جهت بیماران مزمن انجام نمی گیرد):
1. ثبت دستور کتبی پزشک معالج  مبنی بر انجام همودیالیز بیماران حاد یا اورژانس با ذکر پارامترها
2. انجام آزمایشات مورد نیاز توسط بخش مربوطه
3. هماهنگی مسئول شیفت بخش مربوطه (بخش بستری بیمار ) با سوپروایزر
4. اطلاع به آنکال دیالیز توسط سوپروایزر
5. آماده کردن دستگاه RO و دستگاه همودیالیز
6. انتقال بیمار به واحد دیالیز
7. کنترل سطح هوشیاری و علائم حیاتی بیمار و تحویل و تحول بیمار
8. وصل بیمار به دستگاه همودیالیز
9. کنترل علائم حیاتی بیمار
10. قطع بیمار طبق پارامتر
11. تحویل بیمار به پرستار بخش و انتقال به بخش مربوطه